top of page
1

Bouwkundige opnames, Nulmeting en Vooropname

Grondverzet, heien, het intrillen van damwanden, grondwateronttrekking en zwaar transport kunnen gevolgen hebben voor de omgeving. Bij het vaststellen van een eventuele aansprakelijkheid is het daarom van belang om vóór de start van een bouwproject de staat van de omgeving nauwkeurig in kaart te brengen. Gebreken aan gebouwen, objecten en infrastructuur binnen de invloedssfeer van een project worden in een gedetailleerd rapport omschreven en gefotografeerd. Mogelijke discussies over bestaande gebreken worden daarmee voorkomen. Bij schade en het claimen van een vergoeding dient het rapport voor de afwikkeling van eventuele claims als leidraad.

2

Waterdichte vastlegging

Door het rapport bij een notaris te laten registreren middels een akte van depot beschikt u over een waterdichte vastlegging van de staat van de belendingen vóór aanvang van de bouwactiviteiten.

Experts van Van Gerven Taxaties beschikken over gespecialiseerde kennis en jarenlange bouwkundige ervaring en kunnen u naast bouwkundige opnames ook adviseren in het voortraject. Hoe ver moet de opname zich rondom de bouwactiviteiten uitstrekken? Wat moet bekeken, vastgelegd en eventueel gemeten worden? Welke schade is met grote waarschijnlijkheid te voorspellen? Vanuit onze brede ervaring met uiteenlopende bouwsituaties zijn we in staat zulke belangrijke vragen objectief en deskundig te beantwoorden.

Advies in het voortraject

3
bottom of page